استیج کف 16 پیکسل به دو شکل تایل و پیکسلی تولید میگردد
این استیج از اولین محصولات پرتوسازان می باشد و از قیمتی مناسب برخودار است