استیج کف 576 پیکسل پرتوسازان بهترین نمونه تولید شده در کشور می باشد
پردازنده قدرتمند
سیستم چیپ ست موازی
آداپتور مجزا برای هر بلوک
از جمله مزایای 576 پیکسل پرتوسازان نسبت به سایرین می باشد